ŞEYH ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ RAHİMEHULLAHU TEÂLÂ ALEYH’İN ESMAUL HÜSNA TERCÜMESİ MANZUM ESMÂU-L HÜSNÂ İLE KUTB-U GEYLÂNÎ ŞÖYLE DUA EDER

1.Beyt
Şera’tu Bitevhîd-il-İlâhi mubesmilâ
Seahtimu bizzikr-il-hamîdi mucemmelâ

Besmele getirmiş olduğum halde Ma’bud’umuzun Tevhidine başlıyorum. Elbette güzel övgülerle ve zikirle de tamamlayacağım.

2. Beyt
Ve eşhedu Ennallâhe lâ rabbe ğayru-Hu
Tenezzehe an hasr-il-ukûli Mukemmelâ  

Şahadet ederim ki gerçekten Allah Teâlâ’dan başka Rabb yoktur. Allah Teâlâ’nın Zât-ı Şerîfi kâmilen akılların O’nu kuşatmasından pak ve münezzehtir.

3. Beyt
Ve ersele fînâ Ahmed-el-hakki muktedâ
Nebiyyen bihi kâm-el-vucûdu ve kad halâ

Ve O Zât-ı Pâk, bizden bize hak peygamber ve önder olarak Ahmed sallallahu aleyhi ve sellem’i göndermiştir. Artık varlık Onun sebebiyle ayakta durmaktadır, dolup boşalmaktadır. 4.Beyt
Feallemenâ min kulli hayrin mueyyidin
Ve ezhara fîna-l-ilme velhilme velvelâ

Binaenaleyh O da, kuvvetli her hayrı bize öğretmiş; İlmi, hilmi ve velâyı = dostluğu bize açıklamıştır.

5.Beyt
Feyâ tâliben ızzen ve kenzen ve rif’aten 
Minallâhi fed’uhu biesmâih-il-ulâ

Ey maddi ve manevi izzeti, hazine ve yüksekliği taleb eden kimse, Öyleyse ( cidden zilletine, fakirliğine, alçaklığına, zayıflığına inanıyorsan ) âlî İsimleriyle Zât-ı Akdes Teâlâ’yı çağır.

6.
Beyt Fekul binkisârin ba’de tuhrin ve kurbetin 
Fees’eluke Allahumme nasran muaccelâ

Binaenaleyh, temizlik ve ibadetten sonra, tevazu ve kırılmakla söyle: Allah’ım! Sen’den nusreti, yardımı isterim. 

7. Beyt
Bihakkıke ya Rahmânu birrahmet-il-letî 
Ehâtat fekun lî ya Rahîmu mucemmilâ 

Kuşatıcı olan rahmetinle maddi ve manevi rızkımı dilerim ya Rahmân! Binaenaleyh bana esirgeyici ol, ihsan ettiğin halde ey Rahîm! 

8.Beyt 
Ve ya Mâliku Kuddûsu kaddis serîretî 
Ve sellim vucûdî ya Selâmu min-el-belâ

Ey tertemiz Rabb’im, Sahibim! Ruhumu = sırlarımı âfatlardan temizle. Ve ey âfatlardan Pâk ve Münezzeh! Vücudumu bütün belalardan selamete erdir ya Selâm! 

9.Beyt 
Ve ya Mu’minu heb lî emânen muhakkakâ 
Ve sitren cemîlen ya Muheyminu musbelâ 

Ya Mu’minu! Bana hakîki ve gerçek güveni bağışla. Ya Muheyminu! Güzel olan örtünü üzerime yay, benim günahlarımı ört, setr et. 

10. Beyt 
Azîzen ezil an nefsiy-ez-zulle ve ehminî 
Bi Izzike ya Cebbâru min kulli mu’dalâ 

Ey Aziz Rabb’ım! Nefsimden zilleti izale et, zor ve müşkül olan her şeyde izzetinle bana kolaylaştırarak yetiş ey Cebbâr! 

11. Beyt 
Vada’ cümlet-el-a’dâi ya Mutekebbir 
Ve ya Hâliku huz lî an-iş-şerri ma’zilâ

Bütün düşmanları alçalt ey Mutekebbir! Beni şerden alarak şerlileri benden ayır ya Hâlık! 

12.Beyt 
Ve ya Bârie-n-na’mâi zid feyda ni’metin 
Efadte aleynâ ya Musavviru evvelâ 

Nimetleri üzerime akıt, nimetleri yaratan ey Bârî! İlk kez bana sûret verdiğin gibi nimetleri sûretleştir, güzelleştir ey Musavvir! 

13.Beyt 
Racavtuke ya Ğaffâru fakbel li tevbetî 
Bikahrike ya Kahhâru şeytânî ahzilâ

Sen’den umarım ya Ğaffâr! Tevbemi = bütün ma’siyetlerden dönüşümü kabul et. Kahrınla şeytanımı beni aldatmaktan alıkoyarak rezil rüsvâ et ya Kahhâr! 

14. Beyt 
Bihakkıke ya Vehhâbu hilmen ve hikmeten 
Ve lirrizki ya Rezzâku kun lî musehhilâ 

Zâtın hakkı için ya Vehhâb, hilmi ve hikmeti ( bana bağışla )! Rızk için de ya Rezzâk bana kolaylaştırıcı ol! 

15. Beyt 
Ve bilfethi ya Fettâhu nevvir basîretî 
Ve bil’ilmi enilnî ya Alîmu tefeddulâ

Basîretimi fetih sebebiyle nurlandır ya Fettah! Fazlınla Beni ilme ulaştır ya Alîm! 

16.Beyt 
Ve ya Kâbidu-kbid kalbe kulli muânidin
Ve ya Bâsit-ubsutnî bi esrârik-el-ulâ

Her inadcının kalbini yakalayarak al ya Kâbid! Ulviyetinin esrarıyla sırlarını yay ( şerefini mahlukuna bildir ) ya Bâsıt! 

17.Beyt 
Ve ya Hâfidu-hfad kadre kulli munâfikın 
Ve ya Râfiu-rfa’nî bi ravhıke es’elâ 

Her münafıkın kadrini, şeref ve haysiyetini alçalt ya Hâfid! İmdadınla beni yükselt ya Râfi’!

18. Beyt 
Seeltuke ızzen ya Muizzu li ehlihî 
Muzillu fezellil-iz-zâlimîne muttekilâ

İzzite sadece Sen’den diledim, ehline izzet veren ya Muiz ! Zalimleri cezalayarak darmadağınık ve zelil eden ya Muzillu ! 

19. Beyt 
Felimuke kâfin ya Semîu fekun izen 
Basîran bihâlî muslihan mutekabbilâ

İlmin bana kâfidir ya Semî’ ! Halimi düzelttiğin, kabul ettiğin halde halimi görücü ol ( ya Basîr ! ) 

20.Beyt
Feyâ Hakemu Adlun bilhalkıhî 
Habîrun bimâ yahfâ ve mâ Huve Muctelâ

İsteğine göre hüküm ve kazasını icra eden ya Hakemu ! Ve icra ettiği hüküm ve kazasında adaleti gözeten ya Adlu ! Gizlide nimetlerini kuluna ulaştıran ya Latîfu ! Kulunun gizli ve aşikâr olan bütün his ve hareketlerinden haberdar olan ya Habîru ! 

21.Beyt 
Fehilmuke kasdî ya Halîmu ve umdetî 
Ve Ente Azîmun Azmu Cûdike kad alâ

Maksad ve dayanağım hilmindir ya Halîm ! Ve Sen yücesin, yüce cömerdliğinin büyüklüğü, o sonsuz cömertliğin ( insanın güzellikle vasfedebileceği sıfatlardan da ) gerçekten çok âlîdir ya Azîm ! 

22. Beyt 
Ğafûrun ve Settârun alâ kulli muznibin 
Şekûrun alâ Ahbâbihi ve muvassilâ

Her günahkâra setrini ve mağfiretini yayan, setredicisin ya Ğafûr ! Dostların az amellerine mukabil çok sayıda çok büyük ecr u mükafatı ihsan eden ya Şekûr ! ( Ne olur, beni muhabbet makamı ve ) Ahbablarına ulaştırıcı ol. 

23. Beyt 
Aliyyun ve kad a’lâ makâme Habîbihi 
Kebîrun Kesîr-ul-hayri velCûdi muczilâ

Gerçekte ( ahbablarının en ilerisi olan ) Habîbi’nin kadrini yüceltmişsindir ya Aliyyu ! Hayrının, cömertlik ve sehavetnin çokluğuyla ( büyük nimetlerini ) bollaştırdığın halde ( kadrimi büyüt ) ya Kebîru ! 

24.Beyt
Hafîzun felâ şey’e yefûtu liılmihi 
Mukîtun yukît-ul-halka a’lâ ve esfelâ

Mevcûdâtı zevalden koruyucusun ya Hafîz ! En a’lâ, en ednâ bunca mahlukâtın rızkını hazırlayıp ulaştıransın ya Mukît ! 

25.Beyt 
Fehilmuke hasbî ya Hasîbu tevellenî 
Ve Ente Celîlun kun liğammi munekkilâ 

Hilmin bana kâfidir, her işimi görüyor ya Hasîb ! Âlî ve celal sıfatlarını taşıyansın ya Celîl ! Dert ve kederlerime işkence verici ol, izâle et. 

26. Beyt
İlâhî Kerîmun Ente feekrim mevâhibî
Ve kun liaduvvî ya Rakîbu mucendilâ

Allah’ım Kerim’sin Sen ! Binaenaleyh bağışlarımı ikram buyur. Düşmanlarıma şiddet göstermiş olduğun halde beni korumanla onları azabla gözetle ya Rakîb ! 

27. Beyt
Deavtuke ya Mevlâ mucîben ilmen deâ
Kadîm-ul-atâ ya Vâsia-l-Cûdi filmelâ

Ey Ulu Mevlâ’m ! San’a yalvardım. Yalvaranlar için icabet edicisin elbet.
Bağışların kadîmdir, alemde cömertlik ve sahavetin geniştir ya Vâsi’ !

28.Beyt 
İlâhî Hakîmun Ente feahkim meşâhidi
Fevudduke indî ya Vedûdu tenezzelâ

İlâhî, Hakîmsin Sen. Duygu ve bâtınî hislerimi takviye ederek sağlam kıl ya Hakîm ! Nezdimde sevgini, aşk ve muhabbetini ( muhkemleştir, sabit kıl ) ya Vedûd, Rahmetini şifkat kanatlarını germeye tenezzül buyur !

29.Beyt 
Mecîdun feheb li-l-mecde vessa’de velvilâ
Ve ya Bâis-ub’as ceyşe nasrî muhervilâ 

En üstün şeref ve övgülerle övülensin ya Mecîd ! Binaenaleyh bana güzel övgüyü, mutluluğu, vilâyeti bağışla ya Mecîd !

Yardımcım askerleri süratle gönder ya Bâis ! 

30. Beyt 
Şehîdun ale-l-eşyâi tayyib meşâhidî 
Ve hakkik lî ya Hakk-ul-mevâride menhelâ

Her eşyanın üzerine hâzırsın; duygu ve hislerimi güzelleştir ya Şehîd ! Konak, meşreb ve varacağım yeri bana sarsılmaz kal’a gibi sabit kıl ya Hakk !

31. Beyt 
İlâhî Vekîlun Ente fakdi havâyicî 
Ve yekfî izâ kân-el-Kaviyyu Muvekkilâ 

Allah’ım, Sen benim ihtiyaclarımı gideriver ya Vekîl ! Elbette Kavî, son derece kuvvetli Zat vekîl olduğu zaman O’nun vekaleti bana kâfîdir = yeterlidir ya Vekîlu !

32.Beyt 
Metînun femettin da’fe havlî ve kuvvetî 
Eğıs ya Veliyyu abden deâke tebettulâ

Kuvvetli ve metânetlisin. Bâtınî ve zâhirî gevşekliğimin zaafiyetini, maksad ve intikalimin zayıflığını metanetli kıl ya Metînu ! Yardımıma ihdadını yetiştir ya Muğîs, ya Velî ! Bir kuldur; zillet ve ihtiyacını arz ederek San’a yalvarıyorum. 

33.Beyt 
Hamidtu hamîden hamde abdin muvahhidin 
Ve Muhsî lierzâk-il-verâ ve muaddilâ 

Ve muvahhid bir kulun övgüsüyle Sen’i övdüm ya Hamîd ! Kainatın erzakını hazırlayan, hesablayan, koruyansın ya Muhsî 

34. Beyt 
İlâhî Mubdiu-l-fethi lî Ente velhudâ 
Muîdun limâ filkevni in bâde ev halâ

İlâhî bana fethi yoktan icad eden ve kulunu hak ve gerçeğe ileten Sen’sin ya Mubdiu ! Açıkta olsun gizlide olsun kainatta eşyayı aslına iade eden Sen’sin ya Muîdu ! 

35. Beyt 
Seeltuke ya Muhyî hayâten henîeten 
Emit ya Mumîtu e’dâe dînî ve accilâ

Hoşnut bir hayatla yaşamamı Sen’den diledim ya Muhyî ! Acele olarak ( nefsimin arzularını ve maddi manevi olan ) dînimin düşmanını öldür ya Mumîtu ! 

36.Beyt 
Ve ya Hayyu ahyî meyte kalbî bizikrike 
lkadîmi fekun kayyûme sırrî muvassilâ 

Hoşnut bir yaşamla kalbimi kadîm olan zikrinle yaşat ya Hayyu ! Sırrımı ( huzura kavuşturmuş olduğun halde ) dimdik dirilt ya Kayyûmu ! 

37.Beyt
Ve ya Vâcid-el-envâri evcid meserretî 
Ve ya Mâcid-el-envâri kun lî muavvilâ

Nurları bana göster, sırlarımı sevindirerek dalgalandır ya Vâcidu ! Üstün şeref ve kereminden nurları bana yardımcı dayanak kıl ve vecdimi artır ya Mâcidu ! 

38. Beyt 
Ve ya Vâhidu mâ semme illâ Vucûduhu 
Ve ya Samedu kâm-el-vucûdu bihi alâ 

Ve orada ( Vahdet makamında) Vücudu’ndan başkası olmayan ya Vâhidu ! Mahlukun bu vücudu O’nunla yükselip varlığa ulaşmaktadır ya Samedu ! 

39. Beyt 
Ve ya Kâdiru zelbatşi ehlik aduvvenâ 
Ve Muktedirun kaddir lihussâdine-l-belâ

Ey çetin azabla sür’atle yakalayıcı ! Düşmanımızı helak et ya Kâdiru ! Hasedini bize izhar edenlere belayı takdir et ya Muktediru ! 

40.Beyt Ve kaddim lisırrî ya Mukaddimu âfinî 
Min-ed-durri fadlen ya Muahhiru Zel’ulâ 

Sırlarımın nurlarını öne geçir ya Mukaddimu ! Fazl u kerem olarak zarardan beni geri bırak, koru ya Muahhiru, âlî makam sahibi ! 

41.Beyt 
Ve esbık lene-l-hayrâti ya Evvelu evvelen
Ve ya Âhir-uhtim lî emûtu muhellilâ 

Hayr ve hayrâtı bize öne geçir, ey ilklerin İlki ya Evvelu ! Ömrümün sonunda ” Lâ ilâhe İllallah ” dediğim halde ölmemi nasib kıl ya Âhiru !

42. Beyt 
Ve ya Zâhir-uzhar lî meârifek-elletî 
Bibâtıni ğayb-il-ğaybi ya Bâtınen velâ

Ya Zâhiru ! Ma’rifetlerin cevheri olan gayb-ul-gayb’ın bâtınını bana açıver ya Bâtinu ! 

43. Beyt 
Ve ya Vâlî evli emrenâ kulle nâsıhin 
Ve ya muteâli erşid ve aslih leh-ul-velâ

İşimizi Bizzat gör ve bizi hayr dileyenlerin işini de ya Vâlî ! En doğru ve rüşd yoluna bizi irşad et, velâyeti, ( ve iyilerin ) dostluğu ( nu ) bize yararlı kıl ya Müteâlî ! 

44.Beyt
Ve ya Berru ya Rabb-el-berâyâ ve mevhib-el 
Atâyâ ve ya Tevvâbu tub ve tekabbelâ 

Umum mahluka bağışları bağışlayan ey âlemlerin Rabb’i ! İhsanıyla kulunu kucaklayan ya Berru!(Bizi terbiyenin altına al. ) Ve tevbe ve mazeretimizi kabul et, San’a dönmemizi nasib kıl ya Tevvâb!

45.Beyt 
Ve ya Muntakimu min zâlimî nufûsihim 
Lizâke Afuvvun Ente fa’tif tefaddulâ

Acil olarak zalim nefsimi yakala ya Muntakimu ! Yahud da fazl u kereminle yumuşaklık kanadını bana ger; Sen afuv edicisin ya Afuvvu ! 

46. Beyt 
Atûfun Raûfun bil’ibâdi ve Mus’ifun 
Limen kad deâ ya Mâlik-el-mulki ma’kilâ 

Gerçekte kendini emrinle dizginlemiş olduğu halde yalvaran kimsenin Sen ihtiyacını giderensin. Kuluna son derece merhamet edeci, yumuşaklıkla muamele edensin ya Mâlik-el-mulki ! 

47. Beyt 
Feelbis lenâ ya Zelcelâli celâleten 
Fecûduke bil’ikrâmi mâzâle muhtilâ 

Ve heybet libasını bize giydir. Cûd = sahavetin ve ikramın, devam eden faydalı yağmur gibidir ya Zelcelâli ! 

48.Beyt 
Ve ya Muksitu sebbit ale-l-hakki muhcetî 
Ve ya Câmiu-c-ma’li kemâlâti fi-l-melâ 

Kalb, ruh ve aklımı hak üzerine sabit kıl ya Muksitu ! Güzel ahlakta olan kemâlâtı bana topla ya Câmiu ! 

49.Beyt 
İlâhî Ğaniyyun Ente feezhib lifâkatî 
Ve Muğnin feağni fakra nefsî limâ halâ

İlâhî ! Sen mahlukundan ihtiyacsızsın. Binaenaleyh nefsimin muhtac olduğu şeylerde ihtiyac ve fakirliğini gider ya Ğanî ! 

50. Beyt 
Ve ya Mâniu-mna’nî min-ez-zenbi feşfinî 
An-is-sûi mimmâ kad ceneytu teammulâ

Kötü ahlakla ve kasdî olarak işlediğim suç ve cinayetlerden, kötülüklerden ruhumu şifâyab kıl ve beni günahlardan alıkoy ya Mâniu ! 

51. Beyt 
Ve ya Dârru kun lilhâsidîne muvebbihâ 
Ve ya Nâfiu-nfa’nî birûhin muhassilâ

Beni kıskananları kınayıcı ol ya Dârru ! İyilikleri tahsil edici ruhla beni menfaatlendir ya Nâfiu ! 

52.Beyt 
Ve ya Nûru Ent-en-Nûru fî kulli mâ bedâ 
Ve ya Hâdî kun linnûri fi-l-kalbi muş’ilâ

Zâhir olan her şeyde Sen nursun ya Nûru ! Artık nûru kalbimde alevlendirici ol ya Hâdî ! 

53.Beyt 
Bedîal-Berâyâ Ente min feydı Lutfihi 
Ve lem yebka illâ Ente Bâkin leh-ul-vilâ

Lütfunun feyzinden umum mahluku önceden benzeri olmaksızın adem = hiçlik = yokluktan yaratansın ya Bedî’ ! Sen’den başka hâkimiyet ve galibiyetle hiçbir şey kalmaz ya Bâkî ! 

54. Beyt 
Ve ya Vâris-uc’al’nî liilmike vârisen 
Ve ruşden enilnî ya Reşîdu tecemmulâ

Beni ilmine mirasçı kıl. Mahlukunun fenâsından sonra dahi Sen daimisin ya Vârisu ! Fadl u ihsan olarak beni tedbirinle maksadıma ulaştır ya Reşîdu ! 

55. Beyt 
Sabûrun ve Settârun ferrık azîmetî 
Ale-s-sabri vec’al li-htiyâren muzzemmilâ

Azablandırmak istediğinde yakalamakta acele etmeyensin ve günahları örtensin Sen. Azim ve iradelerimi sabır üzere muhkemleştir ve cüz’î irademi güzelliklere bürünmüş niyet ve iradeye çevir ya Sabûru ya settâr ! 

56.Beyt 
Biesmâik-el-Husnâ deavtuke Seyyidî 
Ve âyâtik-el-uzma-bteheltu tevessulâ 

Artık Esmâu-l-Hüsnan’la tevessül ederek yalvardığım ve büyük ayetlerinle kendimi salıvermiş olduğum halde San’a yalvardım ya Seyyidî ( Ulu Allah’ım ) ! 

57.Beyt 
Fees’eluke Allahumme Rabbî bi fadlihâ 
Feheyyi’ lenâ Mink-el-kemâle mukemmelâ 

Binaenaleyh O’nun fazlıyla Sen’den diliyorum, Allah’ım, Rabb’im ! Bizlere ( Bu kelimeyle aile efradını, meşreb kardeşlerini ve tüm Müslümanları kasdederek ) mükemmel kemâlâtları hazırla. 

58. Beyt 
Ve kâbil recâî birrıdâ Minke vekfinî 
Surûfe zamânin sırtu fîhi muhavvilâ 

Ricama Rızanla mukabele et. Beni içinde evrilip çevrildiğim zamanın olaylarından koru. 

59. Beyt 
Eğıs veşfinî min dâi nefsî vehdi lî 
İle-l-hayri ve Aslih mâ biaklî tehallelâ 

Yardım et. Her çeşit illetlerden bana şifâ ver. Beni her hayra ilet. Aklımı karıştıran şeylerden ıslah et. 

60.Beyt 
İlâhî ferham vâlideyye ve ihvetî 
Ve men bihâze-i’esmâi yed’û murettilâ

İlâhî ! Ebeveynimi, bütün kardeşlerimi, bu Esmâu-l-Hüsnâ’yı yerli yerinde okuyanları esirge. 

61.Beyt 
Ene-l-Kâdiriyy-ul-Haseniyyu Abdu-Kâdirin 
Duîtu bimuhye-d-dîni fî devhat-il-ulâ

Asılda ben hazreti Hasen’in neslinden Abdulkâdir’im. Evliyanın divanında Muhyeddîn’le tanınmışım, onunla çağırılırım. ( Burada bir Fâtiha, üç veya on bir İhlâs-ı Şerîfe Şeyh Abdulkâdir Geylânî’nin ruhuna bağışlandıktan sonra, şeyhinin vesilesiyle yahud rabıtasıyla Şeyh Abdulkâdir Geylânî’ye: ” Ya Ğavs Abdulkâdir Geylânî, ya Şeyh Muhyeddîn ! diye on bir kere, kendi sesini işittiğin halde çağırdıktan sonra himmetini dilersin. ) 

62. Beyt 
Ve salli alâ ceddi-l-Habîbi Muhammedin 
Biahlâ selâmin filvucûdi ve ekmelâ 

Allah’ım ! Ceddim hazreti Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e rahmet yağmurlarını yağdır. Varlıkta en tatlı en ekmel selamlarla Ona selâmetler ver, Es-Selâm İsminle tecellî buyur. 

63. Beyt 
Mea-l-âli vel’ashâbi cem’an mueyyedâ
Ve ba’du Fehamd-ullâhi hatmen ve evvelâ 

İlelebed âliyle ve tüm ashabıyla beraber salat selâmı berdevam et. ve bundan sonra başlangıçta ve sonuçta hamd Allah’a mahsustur. 

Kaynaklar : 
1. ÇETİN İsmail, Ahlaki Reçeteleri, Dilara Yayınları
2. GEYLÂNİ Abdulkâdir, Çeviren: Niyazi BEKİ, Sultan Yayınları İstanbul