Kategori: Hacı Mustafa Hayri Baba K.S.

Vasiyetname

EÛZÜBİLLÂHİMİNEŞŞEYTANİRRÂCÎYM BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİYM

EŞŞEYH ESSEYYİD HACI MUSTAFA HAYRİ BABA’NIN VASİYETNAMESİ

Tarikat-ı Aliyye-i Kadiriyye Meşayıhından Hadimülfukara Eşşeyh Esseyyid Hacı Mustafa Hayri Babanın vefatından 10 gün evvel 07-09-1979 bütün evlat ve ehibba, mürid ve müridelerinin nazarı dikkatlerine vasiyetnamesi aşağıda çıkarılmıştır.

1-Evvelen sizi Allah (c.c.) Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlere, Ahiret Gününe, Kaza ve Kadere inanıp itikat etmenizi, Ehli sünnet vel cemaat mezheplerine ve hakiki tarikat ehillerine asla söz atmamanızı nasihat ve tavsiye ederim.

2-Gerek neseben, gerek haseben manen bütün evlatlarımdan ve ihvanlarımdan ricam odur ki bizde hakkı olanlar varislerimden isteyüp alsınlar. İstemeye cesaret edemeyenlere râzı olamam. Mutlaka ya helal edecekler ya da isteyüp alacaklardır.

3-Tarikatımızın mürşitleri şimdiye kadar devam ettiği gibi, bundan böyle de devam edecektir. Bu fakir sizlere derim ki, ihtiyaç hissettiğiniz zaman bırakmış olduğum halifelerim gereken hususları öğretip anlatırlar. Size 5 ŞUBE , 10 HALİFE, 300 küsür ZAKİR, NAİB ve NEKİP bırakıyorum. Onlar gökteki yıldızlar gibidir. Hangisinden tutarsanız bana ulaşırsınız. Bana ulaşanlar Hz.Pir Efendimize, ona ulaşanlar ise Hz. Râsuli Ekrem (S.A.V.) Efendimize buradan da CENAB-I HAKKA vasıl olurlar.

4-Rabıta konusunda sizlere derim ki. CENAB-I HAK bütün Peygamberlerine ayrı ayrı mucize verdiği gibi, evliyalarına da ayrı ayrı bürhan ihsan etmiştir. Bu fakir Hayrisine de şunları ihsan etmiş olup böyle amel etmenizi tavsiye ve nasihat ederim. Şöyle ki :Bu nurlu yolun bütün salikleri beni görsünler veya görmesinler teveccüh ve rabıtalarını bize yapacaklar, kabrimi ziyaret edenler sebebi mağfiret olacaklar, kabrimde bulunan sudan içenler ve yıkananlar emrazlarından şifayab olacaklardır. İstimdat isteyenlere hayatımdan daha keskin olarak imdatlarına yetişme imkanını bulacaklardır. Rabbımız Zülcelal vel Kemâl Hazretleri Hadimül Fukarasına İlanihayet tasarruf hakkı ihsan buyurmuştur.

5-İhvanlarım aldanıp ta başka meşayıhlara gitmesinler. Şayet gidenler olursa asla, feyz alamazlar. Çünkü bırakılmayacaklardır.

6-Yukarıda yazdığım hususlarda tereddüt edenler güçleri yetiyorsa doğrudan Hz. Râsuli Ekrem (S.A.V.) Efendimizden sual edip öğrensinler. Buna imkanı olmayanlar ise istihâre yolu ile tavsiye ettiklerimin hakiki, doğru olup olmadığını anlasınlar.

7-Zâkir, Nâib, Nekiplerimin isimlerini vermek imkanı yoktur. Hakiki ve esas halife tayin ettiklerimin isimlerini açıklıyorum. **

8-Şeriata, Tarikata, Hakikata, Marifete, Kanun ve Nizamlara uymayanlar hakkında gerekli kararı vermeye yetkili kıldıklarım vazifelerini yerine getirirler. Bundan şüphe ve endişeniz olmasın. Benim halifelerime ve nekiplerime hürmet bana hürmettir; onlara ihanet bana ihanettir. Çünkü onlar ALLAH (C.C.), Hz. Muhammed ve Tarikat-ı Aliyye-i Kadiriyye silsilesi adına hüküm ve amel etmektedirler.

9-Halifelerim ve nekiplerim daima bizi ihvanlara tanıtacaklardır. Bu husus bunların başta gelen vazifelerindendir. Ehemmiyetle gerekli gayreti göstereceklerdir. Tereddüt ettikleri şeyleri rabıta yolu ile bize müracaat ederek öğreneceklerdir. Buna imkanı olmayanlar istihâre yolu ile öğrenip anlayacaklardır.

10-Bizi sağlığımızda görenler veya görmeyenler Tarikat-ı Aliyye-i Kadiriyyenin Hâlisiyye kolu olarak bileceklerdir. Halifelerimden inabe alanlar şöyle tanıyacaklardır; Tarikat-ı Aliyye-i Kadiriyyenin Hayriye kolu olarak anlayıp bilip öğreneceklerdir. Böylece amel edüp feyzüyab olmanızı ve rızaya ermenizi CENAB-I HAKTAN niyâz ederim.

Vesselamü Alâ menittebeal hüda

TARİH MİLADİ 7-9-1979

TARİKAT-I ALİYYE-İ KADİRİYYE MEŞAYIHIN’dan

HADİMÜLFUKARA EŞŞEYH ESSEYYİD

HACI MUSTAFA HAYRİ BABA MALATYAVİ

NOT: Haseben ve neseben bütün evlatlarıma on iki tariktan ders vermeye ve halakayı zikir yaptırmaya, halkı ikaz ve irşad etmeye Hazreti Rasulü Ekrem (S.A.V) Efendimizden izin aldım.

**Elimize geçen bilgilerde kendisinin halife isimleri konusunda farklılıklar olduğu için buraya elimize geçen vasiyetname örneklerinde yazılı olan isimleri yazmadık. Allah en iyisini bilendir.

Günlük Tespihat

EÛZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRÂHİYM

İLÂHİ ENTE MAKSUDİ VE RIZÂİKE VE LİKÂİKE MATLUBİ

1 Fatiha 3 İhlâs okuyup hâsıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz Hz. MUHAMMED MUSTAFA sallallahu aleyhi vesellem efendimizin mübarek ruhu şeriflerine ve İmamı Ali ve İmamı Hüseyin radıyallahu anhüm ve Şeyh Hasan-ı Basrî ve Pirimiz Gavsûl Âzam Eş şeyh Es seyyid Abdûlkâdir Geylâni kaddesallahu sırruh ve Şeyhimiz Eş şeyh Es Seyyid HACI MUSTAFA HAYRİ BABA kaddesallahu sırruhhazretlerinin ve silsileyi meşayih efendilerimizin ervahı şeriflerine hediye ettim dersin.

Ölüm halini tefekkür edip o da şöyle ki:

Hastalandım, hasta yatağına düştüm. Yakınlarım geldi. Başımda ağlıyorlar.Azrail aleyhisselam geldi ruhumu alıyor.Son nefeste Allah’u Taala’nın izni, peygamberimin şefaati ve pirimin, şeyhimin himmetleriyle iman ile ruhumu teslim ettim. Akrabalarım beni soydular, teneşir de yıkadılar, kefenlediler, musallaya götürdüler. Orada cenaze namazımı kılıp kabrime koydular. Münkir ve Nekir sual melekleri geldi. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin hangisi? Kitabın ne? Kıblen neresi? Sorularını sordular. Ben de dünyada inandığım ve itaat ettiğim için suallerine cevap verdim. Rabbim Allah celle celaluh, Peygamberim ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, Dinim İslam, Kitabım Kur’anı azimüşşan, Kıblem kâbe, Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh diye cevap verdim. Sual melekleri kendi alemlerine çekildi. Ben amellerimle kaldım. Çürüdüm, toprak oldum, yok oldum. Kıyamet günü geldi. Herkes mahşer yerine toplandı. Sevabı çok olanlar cennete, günahı çok olanlar da Allah’ın adaletiyle cehenneme gittiler. “ diye düşünürsün.

Daha sonra teveccüh yani rabıta yaparsın.O da şöyle Destur meded ya Allah celle celaluh, Destur meded ya peygamberim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, Destur meded ya İmam-ı Ali, Destur meded ya İmam-ı Hüseyin, Destur meded ya şeyh Hasanı Basri, Destur meded ya Pirim Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Destur meded ya Şeyhim Hacı Mustafa Hayri Baba Destur meded ya silsileyi meşayih efendilerim. dersin ondan sonra Şeyhim Hayri Baba şu anda benimle burada hazır dizi dizimde kalbi kalbimde onun kalbi bir feyiz çesmesi benim kalbim boş bir kova. Allah celle celaluh ve Peygamberimizden sallallahu aleyhi vesellem şeyhimin kalbine kadar gelen feyz benim kalbime akıyor diye hangi resmini görmüşsek o şekil de hayal edip bu düşünceyle dört beş dakika duruyoruz. Ondan sonra aşağıdaki tesbihleri şeyhimde benimle okuyor itikadıyla okursun

33 veya 100 defa Estağfurullah Elhamdülillah (sonunda bir defa El-Azim El-Kerim ellezi Lâ İlâhe İllahû) dersin.

33 veya 100 defa Allâhümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Âli Muhammed (sonunda bir defa Ve sahbihi ve sellim ) dersin.

33 veya 100 defa Lâ ilâhe illallah ( sonunda bir defa Muhammeden resülûllah) dersin.

33 veya 100 defa ALLAH ( sonunda bir defa celle celâluh ) dersin.

33 veya 100 defa Besmele ile birlikte İhlâs suresi okunacak.

Bismillâhirrahmânirrhiym

Kul hüvallâhü ehad allâhüssamed lem yelid velem yûled ve lem yekün lehu küfüven ehad..

Ayrıca 1 Fatiha 3 İhlâs okuyup bu ayrıca okunan Fatiha ve İhlâslardan hasıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem efendimizin mübarek ruhu şeriflerine ve cemi peygamberlerin ve çiharyari güzin efendilerimizin ve cemi evladı rasulün ve cemi ezvac-ı rasulün ve cemi ashabı rasulün ve İmamı Ali ve İmamı Hüseyin radıyallahu anhüm ve Şeyh Hasan-ı Basrî ve Pirimiz Gavsul Âzam Eş şeyh Es seyyid Abdûlkâdir Geylâni kaddesallahu sırruh ve Şeyhimiz Eş şeyh Es seyyid HACI MUSTAFA HAYRİ BABA kaddesallahu sırruh hazretlerinin ve silsileyi meşayıh efendilerimizin ve annemin ve babamın akrabayı taâllukatlarımın ve cemi mü’min mü’minatın ve cemi Müslim müslimatın ve kaâffe-i ehli imanın ve melâikeyi mukarrebiynin ervahı şeriflerine hediye ettim dersin.

Tebliğ

EVLAD ve EHİBBA ve Mürid Müridelerimin Nazarı Dikkatlerine

1- Bu fakirin (10) halifesi (300) küsür kadın, erkek icazet verdiklerim vardır. Bunların cümlesi ÜMMET-İ MUHAMMED’in selahına çalışacaklardır. Halifelerim bugünün en yüksek mürşidleri olup birbirlerine manevi yönden ihtiyaçları olmayıp cümlesi PEYGAMBER S.V.S Efendimizin Naibleridir, aralarında derece farkı olabilir, bu da gerek ihvanları gerekse halkı alakadar etmez.

2- Diğer taraftan icazetli kıldığım gerek kadın gerekse erkek halifelerim dahil olmak üzere cümlesi bize bağlıdır. Bize rabıta yapacaklardır. Biri diğer birine tabi olmayacaktır. Yardıma ihtiyacı olanlar yine bizden yardım isteyeceklerdir.

3- Halifelerim kendi taraflarından ders verdikleri ihvanlara bizi tanıtacaklardır. Bizi rabıtaya alamayanlar olursa ders aldığı mürebbileri yanlarında olduğu halde bizi rabıtaya devam edecekler ve tasarrufumuzdan istifade göreceklerdir. Vesselam.

18.8.1979

Hacı Mustafa Hayri Baba Malatyavi

Hayatı

TARİK-İ KÂDİRİYYE-İ HAYRİYYE PÎRİ EŞ-ŞEYH
ES-SEYYİD HACI MUSTAFA HAYRİ BABA HAZRETLERİ’NİN HAYATI 

NESİLLERİ 

Malatya’da Koca vaiz oğulları demekle meşhur, ilim ve irfanlarıyla muhitlerinde nam kazanmış, nezih Evladı-ı Mutahhareye, yani Evladı-ı Resûle dayanan geniş bir ailedir. Koca vaiz hem müderris, hem de evliyanın ulularından olup, sayılamayacak kadar kerâmeti olduğu el-ân bilinmektedir. Bizzat hayatını anlatacağımız Eş-Şeyh Es-Seyyid Hacı Mustafa Hayri Baba Hazretleri, dedesi Koca vaiz hakkında şöyle bir vakıa anlatmıştır: 

4.Murat’ın yolu, Bağdat’a giderken Fırat nehrine uğrar. Atını Fırat nehrine sürerek: 

– Sen Fırat, ben Murat, der. Der ama Fırat nehri de Sultan Murad’ı atıyla birlikte sürüklemeye başlar. Bu esnada yaşlı bir zat Sultanı sudan çeker çıkarır. Malatya’ya gelen padişahın ilk işi, kendini kurtaran zatı aramak olur. Malatya valisine emir vererek bütün halkın huzurunda hazır olmasını ister. Bütün halk toplanır fakat Padişah aradığını göremez. Bunun üzerine Padişah: 

– Daha kimse yok mudur, varsa gelsin, emrini verir. Bu emir üzerine Koca vaiz Hazretlerini padişahın huzuruna getirirler. Sultan Murad: 

– Hocam, Halife-i Rû-yi Zemînim, niçin ziyaretime gelmedin, diye sual edince Koca vaiz Hazretleri: 

– Padişahım, ilk önce biz geldik ya! Diye mukabelede bulunur. Böylece sultanı, suda boğulmaktan kurtaran kişi olduğunu beyan eyler. 

AİLESİ 

Böyle nezih ve asil bir soydan gelen Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin dedesi Münir Efendi, nenesi Zeynep hanım, bunların oğlu olan Mustafa Hayri de, Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin babasıdır ve subaydır. Zahide Hanım ile evli olan Mustafa Hayri iki çocuk babasıdır, büyük çocuğu kızdır. İkinci çocuğu olan Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin doğumundan 33 gün önce Malatya’nın Akçadağ kazasında vurularak ahirete intikal eylemiştir. 1895 yılında şehid edilen subay Mustafa Hayri, halen Akçadağ’da metfundur. 

DOĞUMU VE ÇOCUKLUĞU 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, babasının şehid edilmesinden 33 gün sonra doğar (m.1895). Ablası Fahriye evlenince, küçük Mustafa Hayri ile annesi Zahide hanım ile baş başa kalırlar, fakat bu fazla uzun sürmez, Mustafa Hayri 4 yaşındayken annesi Zahide hanım amansız bir hastalığa yakalanarak vefat eder. Önce babası Mustafa Hayri efendinin, ardından da annesi Zahide hanımın vefatıyla yetim ve öksüz kalan Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerini nenesi Zeynep hanım yanına alır. 

TAHSİL HAYATI 

İlk tahsilini Malatya’da tamamlayıp Eniştesi Hafız Nazif Bey tarafından İstanbul’a götürülür ve Fransız Kolejine yazdırılır. Koleje devam ederken eniştesi onu Gümüşhanevi Tekkesine götürür, burada Zâfiranbolu’lu İsmail Necati Hazretlerinden Turuk-ı Nakşiyye’nin Halidiyye kolundan ders alır. Böylece ilk olarak Turuk-ı Aliyye şerefine mazhar olur. 

MEMURİYETE BAŞLAYIŞI 

Tahsili sona erince eniştesinin delaletiyle ilk memuriyeti olan Harbiye’de vazifeye başlar. Bu sırada 1.Cihan harbi devam etmekteydi. Bu harple ilgili olarak Medine-i Münevvere’ye ve Basra’ya bazı harp haritalarının gitmesi gerekli olur. Peygamber aşığı Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri eniştesi Hafız Nazif Bey aracılığıyla her ne yapmışsa, evrakların Medine-i Münevvere’ye götürülmesine kendini memur tayin ettirir. Evrak-ı mazbuta ve bir de yanında yüzbaşı olmak üzere trenle yola çıkar. 

Tebük havalisine vardığı sırada babası Mustafa Hayri’nin bir subay arkadaşı ile tanışırlar. Bu subay kendisine: 

– Yol da tehlike var, gitme, diye ısrar etmişse de Resûlallah’ın aşkı onu bırakmaz, yola devam ederler. 

Bir süre sonra bulunduğu tren berhava edilir. Bütün hayvanat, mühimmat ve asker heder olur, yanındaki yüzbaşı yaralanır. Kendini de Araplar soymaya başlar ve tüfeğini elinden alıp elbisesini soyarlar. Araplardan birisi elindeki cendere ile Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri’nin canına kasdetmek istediği sırada eli havada kalır ve böylece mübarek hayatı selamete erer. Tekrar baba yadigarı subayın yanına gelerek elbise ve çizme alıp yoluna devam ederek evrakların yerine ulaşmasında asla kusur etmez. 

Evrakları Cemal Paşa’ya verince kendisine Medine-i Münevvere’ye gönderilmesini ister ve bu ricası kabul edilir ve bir Hecin devesine binerek Medine-i Münevvere’ye vasıl olur. O gün Mevlit Kandiline rastlamış olduğundan umumi temizlik yapılmaktaymış. Başına giydiği Alman hasır şapkasından huylanan Araplar Resûlallah’ı ziyaretine izin vermezler. Peygamber aşığı Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, Ravza’nın dışında dolaşmaya başlar, o esnada kendisine hal galebe gelmesiyle yere düşer ve balıklama sürünerek Resûlallah’ın bulunduğu yere kadar gelir. Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz: 

– Gel, ya veledi, diyerek bağrına basar, nikâbının altına alır. Hazretleri der ki: 

– Üç defa Rasûlallah’ın yüzüne baktım, güneşin ziyası O’nun yanında çok sönük kalırdı… 

Osmanlı Devletinin yıkılmasıyla birlikte Harbiye’nin lağvı üzerine Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri Malatya’ya avdet eder ve maliyede vâridat memuru olarak göreve başlar. 

EVLİLİKLERİ

Halasının kızı Ümmühan hanım ile evlenir ve iki çocuğu olur fakat eşi sarılık geçirerek hem kendi, hem de yeni doğan bebek vefat eder.Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri’nın ilk oğlu olan Bahaeddin de Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin vefatından beş sene önce vefat etmiş olup İzmit Tütün Çiftliği’nde metfundur. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, ilk eşi Ümmühan Hanımın vefatından sonra Bedriye Hanım ile evlenir ve yedi çocuğu olur. Sırasıyla isimleri şöyledir: Abdulkadir, Hacı Ömer, Ali Haydar, Hacı Muhammed, Hatice, Fatma, Emine. Hatice Hanım halifeleri arasında mevcuttur. Cenab-ı Hakk hem kendini, hem de ihvanını, ehibbâsına feyziyab eylesin. Amin. 

İkinci eşi Bedriye hanımın vefatıyla Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri Üçüncü olarak Şaziye Hanım ile evlenmiş ve üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Sırasıyla Zahide, Ali Rıza ve Mustafa Hayri olup ömrünün sonuna kadar beraber ve huzur içinde yaşamışlardır. 

ŞEYHİ HACI MUHAMMED BABA-İ KÜRKİ (KS) İLE TANIŞMASI

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, gecelerden birinde rüya aleminde kendini Malatya’da bulunan Beydağ’ında görür. Yüksek rütbeli hocalar toplanmışlar günün olayları hakkında görüşmeler yapıyorlarmış. Namaz kıldıran kişi en yüksek rütbeli olup uzun külahlı birisi imiş. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri rüyasını Malatya Meşayıhından Söğütlü Camii imamı Mehmet Efendi’ye anlatır, o muhterem zatta; 

– Yakın zamanda yüksek rütbeli bir zat gelecek, ondan feyz alacaksın diye rüyayı tabir eder. 

Onbeş gün geçmeden Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri Malatya’nın Söğütlü camiinde öğle namazı kılarken ön saflarda uzun taçlı ve şeyh kıyafetli bir zat görür. İçinde o zata karşı bir sevgi başlar ve namazdan sonra evine davet eder. Hacı Muhammed Baba’nın daha önceden müridi olan Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin dayızadesi ve Malatya’nın ileri gelen zenginlerinden, alim ve müderris Hacı Hüseyin Efendi de beraber olmak üzere Hacı Muhammed Baba ile birlikte Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin evine gelirler. Akşam namazı olunca Şeyh Hazretleri Hacı Hüseyin Efendi’ye: 

– Geç namazı kıldır der. Birinci rekatta Hacı Muhammed Baba’nın bir sallanmasıyla Hacı Hüseyin Efendi anında meczup olur. Bu emr-i hal nedir bilinmez! Bilahare Hacı Hüseyin Efendi, Ankara-Haymana-Yunan harbine manen memur edilir. Ceseden de gider. Hacı Muhammed Baba demiştir ki: 

– Benim gitmekliğim icap ediyordu. Malatya’ya gelince Emr-İlâhi değişti ve Hacı Hüseyin Efendi vazifelendirildi. 

Hacı Hüseyin Efendi, Haymana harbinden sonra bir daha Malatya’ya dönmez. Kastamonu’daki Kâdirî Dergâhına, diğer adıyla Yılanlı Dergâhına yerleşir ve ömrünün sonuna kadar da orada ikamet eder. Halen orada metfundur. Namaz sonunda Hacı Hüseyin Efendi’ye izin verilir ve Hacı Muhammed Baba’yla uzun sohbetler başlar. Konuşma esnasında sık sık Muhammed Baba: 

– Gel benden ders al, imâsında bulunur. Bu arada Malatya’dan Medine-i Münevvere’ye manevi bir muhabere hattı kurulur. Bazı emirler Medine’den Malatya’ya Şeyh Hazretlerine ulaşır. Nihayet gece yarısı, Şeyh Hazretlerinin her gece kıldığı tesbih namazını beraber kılıp namaz sonunda Şeyh Hazretleri der ki: 

– Bende oniki tarikten mezunum. Hangisinden arzu ediyorsan ondan ders vereceğim. Bunun üzerine Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri der ki: 

– Benim dersim var, bana himmet eyleyin yeter diyerek almamakta diretir. Şeyh hazretleri ise ısrarla ders vermeye çalışır ve der ki: 

– Mahalle mektebinden müderris yetişmez, müderristen okumalıdır, diye işaretler verir fakat Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri yine yok der. Bunun üzerine Hacı Muhammed Baba der ki: 

– Tebük’te arabın elini havada tutan kimdi? Başına şapka giydiğin için sana bu fakirden başka kimse sahip çıkmadı. Bunlar sana yetmez mi? 

O zaman Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri anladı ki, muhaberenin kurulması ve Şeyh’in haber vermesi kesin emirdir. 

– Efendim nasıl olsa ders vereceksiniz, hangi tarikten arzu ederseniz ondan verin. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, Şeyh Hazretleri’nin ısrarı üzerine: 

– Ben Seyyid Abdulkadir Geylani’nin takip ettiği yolu seviyorum O’nun tarikinden verin, der. Bunun üzerine Muhammed Baba: 

– Ben bu memlekete O’nun emri ile, yalnız senin için geldim, deyip Turuk-ı Kâdiriyye-i Alliyye’den ders tarif eder. Böylelikle yeni yoluna tam bir teslimiyetle bağlanır. Bundan sonra da Şeyh’inin emrinde, Hakk rızasını bulmak için kendini vakfeder. 

Günlerden bir gün Hazreti Şeyh’in emriyle Diyarbakır yakınlarında bulunan ve Hz. İsa’nın havârileri ile gizlendiği mağaraya, çile çıkarmak üzere yola çıkarlar ve bir süre sonra o mağarayı bulup yerleşirler. Şeyh Hazretleri kırk gün çile çıkarır. Mağaradan ayrıldıktan sonra Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri Malatya’ya, Şeyh Hazretleri de Diyarbakır’a döner. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri bir ay sonra manevi bir çağrıya uyarak Şeyhini ziyaret için Diyarbakır’a gider. Orada şeyhi tarafından imtihana tabi tutulur. Daha sonra birlikte Elazığ’da ziyaretlerde bulunurlar… Bir gün yine Şeyh Hazretlerini ziyaretinde, Şeyh Hazretleri Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin üzerindeki yeni pantolonu bıçakla keser. Ayağında bulunan şalvarı, başında bulunan üç şerefeli tâcı ve sırtındaki hırkayı Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerine giydirerek der ki: 

– Yatar iken bile çıkarmak yoktur, diye kesin emir verir. 

Malatya Meşayıhından birileri Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri ile uğraşmaya başlamışlarsa da kendi saflarına çekmeye muvaffak olamazlar. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri hem maddi ve hem de manevî çalışmalarına devam ederken bir taraftan da Elazığ’a gitmeyi ihmal etmez. Bir süre sonra manevi olarak Şeyhi tarafından Malatya Valiliğine tayin edilir. Şeyh Hazretleri bir gün: 

– Şimdiye kadar seni ben korudum. Bu defa da Koca vaiz korusun. Neslinizden yetmiş evliya geçti, muvaffak ol da sen de yetmiş birinci ol. Senin hasebin Hz. Resûlallah’a ulaşmaktadır, der. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri rüyâ aleminde sürekli Hz. Fatma Validemizi görmeye başlar. Bir defasında Fatma Validemiz elinden tutup karşısına alarak: 

– Gözlerin Âl-i Resule benziyor der. Sonra Hz. Ali efendimize dönerek: 

– Öyle değil mi Ya Ali, diye sordu. O da: 

– Evet Ya Fatma, diye cevaplar. Sonra da Hz. Ali (kv) Efendimiz Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerine dönüp der ki: 

– Evlat gözlerin bize benzer. Benim gözüm senin olsun, senin gözün de benim olsun. Böyle dedikten sonra gözünün birini yerinden çıkarıp Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri’nin gözüne, Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin gözünü de kendi gözünün yerine takar. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, bu halin gerçekliğini elbisesine dökülen kan lekelerinden anlar… 

Bir gün Şeyhini ziyaretinde, Şeyh Hazretleri 33’lü koka tesbihini vererek der ki: 

– Bunu sana vermeme imkan yoktur, ama ver diyorlar ben de veriyorum. Al, kaybetme. Kaybedersen vücudun arızalanır. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri adap ile alır ve kendisinde değişimler başlar. Manevi hal iyice belirmeye başlar ve halden hale geçer. Şeyhi ile dört beş sene Kutbu’l-Aktab’lık vazifesi ifa eyler. Ziyaretlerinde birçok dünyevî ve uhrevî hususlar görüşülür. Bir gün Şeyhinin manevi çağrısına kulak verip ziyaretine gittiklerinde ise, Şeyh Hazretleri ağır hastadır. Sana vasiyetim var beni dinle der: 

Evlad – Ümmet-i Muhammed için canını feda edeceksin. Onlara daima tavsiyede bulunacaksın. Kelime-i Tevhid’in yolundan asla ayrılmayıp, bu nurlu yolumuzu devam ettireceksin der. 

Evlad! – Bundan böyle sana on iki tarikten icazet veriyorum. Senin zamanında önemli bir harp olmaz. Senden sonra alem, başka bir alem olur. Ben-i esfel kabilesi seninle çok uğraşır fakat muvaffak olamazlar. 

Evlad! – Sırra çekil. Onların şerrine uğrama. Cenab-ı Hakk seni bütün zulümlerden muhafaza eyleye. Amin. Senin vasıtanla bu tarik neşvü nemâ bulur. İleride çok halifen olur. Hazret-i Allah (cc) onları da feyziyab eyleye. Amin. Pirler ve mürşidler yardımcın olsun. Amin. 

Kısa bir süre sonra da vefat eder. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri acı haberi duyunca Elazığ’ın Köğenk köyüne gelir ve şeyhinin mezarını yapar. Emanet olarak bıraktığı Hacı Ömer Hüdai Baba’dan kalan asâyı, bir adet Kâdir’i tacını, tarikat icazetnamesini ve Üzeyr (as)’ın hediye ettiği dokuma seccadeyi alıp Malatya’ya döner. 

Uzun zaman halkı irşada devam eder. Meşhur Menemen hadiselerinden doğan olayların tesiri Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerine de sıçrar. İlk önce kaydolduğu Gümüşhanevi dergahından ismi çıkartılır, bulunduğu yerde yakalanıp idam edilmesi istenir. Bu hususun icrası için Malatya’ya tayin olunan Vali, Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerini dairesinden yanına çağırarak, kendisine hakkında olan evrakı gösterir ve tevkif edip sakalını kesmesini söyler. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri kabul etmeyince, valinin (istemeyerek de olsa) polise işaretiyle gelen berber sakalını keser. İdamı yerine sakalının kesilmesiyle sonuçlanan bu olayda vali başarısız bulunarak vazifesine son verilir, sakalını kesen adamın da bu olaydan sonra kolu kurumuştur… 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerine insan üstü sıkıntılar görmüş, bunlara rağmen bir an da olsa ders vermekten, halka-ı zikir kurmaktan geri kalmamıştır. Bu arada refikası Bedriye hanımı da kaybetmiştir. Malından ve canından fedakarlık yapmış fakat konu İslam olunca, en ufak da olsa hiç bir müsâmahada bulunmamıştır. 

Kendisinin değişik birçok illeri ziyaretlerinde, tabî olan müridlerinin de sayısı gün geçtikçe artmıştır. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri sayesinde Malatya’da da nice kimseler bu nurlu yolda mevcut olup velilik mertebesine erenler, nekip ve zakirler meydana gelmiştir. Ankara’da Tarik-ı Kadiriyye’nin neşri için gönderilen Salih bazı kişilerin gayretleriyle müridlerinin sayısı artar ve sık sık ihvanlar tarafından Ankara’ya davet edilir. Sonunda Ankara’ya yerleşmeye karar verilir. Ankara ve çevresinde her geçen gün mürid adedi çoğalmaya başlar. Hazret-i Üstad’ın istediği şekilde İlm-i ledün gayreti ilerlemekteydi. Mümtaz simalar meydana geliyordu.. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, 1963 yılında Hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan’a gitti. Bu münasebetle, çeşitli vilayetlerden Evlad-ı Resulün altın zincirine yeni yeni ihvanlar dahil olmuştur. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri kalp rahatsızlığı dolayısıyla İstanbul’u ziyarete başlar. Yine bir İstanbul dönüşünde, bu şehre gönül verdiğini şöyle imâ eder: – İstanbul’da beş yüz meşayıh mevcut. Fakat irşâda kâfi gelmiyor, daha lazım. 

Doktoru da “-Size yumuşak iklim lazım” tavsiyelerinde bulunmuşlardır. Bir süre sonra manevi bir emirle İstanbul’a yerleşilir (1965). İstanbul’da altın zincir olan Evladı-ı Resûl halkasına yeni yeni simalar katılmaya başlar. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin sayılamayacak kadar keşif ve kerametleri vardır. Hiç birini kendine mâl etmezlerdi. Herhangi bir durum kendi vasıtasıyla olduğunda Şeyhine havale ederdi. Yaptığı bütün muamele keramet idi, ama gizlemesini bilirdi ve şöyle derdi: 

– Emrolunduğum gibi icra ederim. Her şeyi yapan Hazreti Allah (cc)’dır. 

1978 yılının Haziran ayında 33 günlük bir seyahat olur. Bu seyahat esnasında 84 yaşında idi. Çankırı ve havalisinden başlanarak Polatlı, Samsun, Ayancık, Perşembe, Trabzon, Erzincan, Elazığ, Ergani, Diyarbakır ve Urfa’ya uğranılır. Eyyüb Aleyhisselâm’ın mağarası ziyaret edildikten sonra Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin yeniden abdest almasına bir müridi yardım ederken birden Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin sağ elini meşrıkta, sol elini de mağripte görür ve durumu olduğu gibi arz eder. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri: 

– Sen bu hali senelerdir görüyordun fakat anlayamıyordun. Senin çiçek olarak gördüğün halin aslı budur. Şeyhim Muhammed Baba bana: 

“- Hayri! Ben şeyhime çok hizmet ettim. Sen ise bir fazla yaptın. Bir elin şarkta, bir elin garpta olsun” diye dua etti. Cenab-ı Hakk efendimin duasını kabul etti. Benim bir elim meşrıkta, bir elim mağriptedir. Cenab-ı Hakk on yılı aşkın bir zamandır bu hâli sana rumuzlu olarak gösteriyordu. Bu gün ise açıktan anlattı… 

Malatya ihvanlarından bir zat şöyle anlatır: 

– Ben hiç bir tarika intisaplı değildim. Hükümet yasaklanan tarikatlar dolayısıyla beni hapsetti. Uzun süre de sürgünde kaldım. Bir gün Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin zikrullahında bulunuyordum. Hapis ve sürgünden yeni geldiğimden dolayı zikrullahta bulunmanın korkusunu da düşünüyordum. O anda şöyle bir zuhurat oldu: 

“-Gördüm ki, zikir yapılan evin bir köşesinde Hz. İmam Ali(ra) yalınkılıç duruyor, ikinci köşesinde yine aynı şekilde Hz. Fatımatü’z-Zehra Validemiz, üçüncü köşesinde Hz. İmam Hasan, dördüncü köşesinde de Hz. İmam Hüseyin (radiyallahü Anhüm) bulunuyorlar. Bunların zikrullah meclisini koruduğunu görünce korku benden gitti”… 

Zikrin nasıl yapılması hakkındaki bir soruya şöyle cevap verdiler. 

– Zikrullahta Darbeli olarak şiddet göstermek doğru değildir. Esma-i İlahi’nin sıhhatini bozmak harama kadar gider. 

– Sağdan sola hafif sallanarak, içten gelen aşk ile Rabbimizi zikretmek, ibadetlerin en efdalidir. (İhtiyar ve rahatsız olanları ayağa kaldırmamak daha güzel olur). 

– Seslere gelince, huzuru temin için hep bir ağızdan yapmak, zikir başının sesini geçmemek ve sesi çok yükseltmemek kaydıyla temin edilir. Böylesi zikre melekler iştirak ederler. Kişinin ibadetine, meleklerin iştirak etmesi makbul ibadetlerdendir. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerine sordular: 

– Aşka gelerek sayha etmek doğru mudur? Cevaben şu hadis-i şerifi okuyarak buyurdular ki: 

“-Hakiki bir cezbe, dünya içindekilerin ibadetinden daha hayırlıdır.” Cezbe kendiliğinden gelen bir hal değildir. Yüce Allah (cc)’ün sıfat tecellisinden, Rasûllalah’ın şefaatından, meleklerin aşka gelen kişiye dokunmasından ve Evliyaullah’ın ilim nazarından meydana gelmektedir. 

HAYRİ BABA K.S VEFATI

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin defin yeri olarak Trabzon Akçaabat kararlaştırılmıştır. 85 yaşında iken 17.9.1979 Pazartesi günü saat 11.30’a gelirken ani bir sayha eder. Başında Yasin-i Şerif okunurken, üçüncü eşi Şaziye Hanımdan olan oğlu Seyyid Mustafa Hayri de kulağına Kelime-i Şehadeti telkin ediyordu. Bu arada ikinci sayha olur. Kur’an okuyan müridi anlatıyor: 

– Kulağımı ağzına dayadım. Titrek bir sesle “-Allahümmağfirli verhamni ve elhıkni bir refikıl-a’la” diyordu. Bunu iki defa tekrar etti. Üçüncü seferinde duayı tamamlayamadı ve son nefesini verdi. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin vefatından sonra bütün hazırlıklar tamamlanarak Salı günü öğle namazından sonra yola çıkılır ve Çarşamba günü öğle namazını müteakiben toprağa verilir. Trabzon Akçaabat’ta toprağa verilmezden önce şöyle ilginç hadiseler meydana gelir: 

Defin yerine gidilirken semada kuşlar, saflar halinde tabutun üzerinde uçmaya başlarlar. Kuş türünde sayılamayacak kadar adet vardır. Aynı zamanda o beldeyi nisbet kokusu basmıştır. Bunu orada bulunanların cümlesi duyuyordu. Böylece defin yapılır. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, daha önceden mezarının mutlaka tol halinde yapılmasını sıkı sıkı tembih etmişti. Bu sebepten dolayı üç gün sonra, Cuma günü mezar açılarak istediği şekilde yapılır. Tekrar kapatılır. 

O esnada orada bulunanların cümlesine kefen üzerinden el öptürülür. Hepsi de elinin sıcak ve yumuşak olduğunu beyan ederler. 

Cenab-ı Zü’l-Celal Ve’l-Kemal Hazretleri, şefaatından mahrum bırakmaya. Amin. Kendisine bol bol rahmet eyleye. Amin. 

Bi-hürmeti seyyidi’l-mürselin ve’l-hamdü lillahi Rabbil-alemin. 

Not Geniş Bilgi İçin “SON ASRIN ARİFLERİNDEN HACI MUSTAFA HAYRİ BABA MALATYEVİ” kitabına bakınız.