Vasiyetname

EÛZÜBİLLÂHİMİNEŞŞEYTANİRRÂCÎYM BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİYM

EŞŞEYH ESSEYYİD HACI MUSTAFA HAYRİ BABA’NIN VASİYETNAMESİ

Tarikat-ı Aliyye-i Kadiriyye Meşayıhından Hadimülfukara Eşşeyh Esseyyid Hacı Mustafa Hayri Babanın vefatından 10 gün evvel 07-09-1979 bütün evlat ve ehibba, mürid ve müridelerinin nazarı dikkatlerine vasiyetnamesi aşağıda çıkarılmıştır.

1-Evvelen sizi Allah (c.c.) Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlere, Ahiret Gününe, Kaza ve Kadere inanıp itikat etmenizi, Ehli sünnet vel cemaat mezheplerine ve hakiki tarikat ehillerine asla söz atmamanızı nasihat ve tavsiye ederim.

2-Gerek neseben, gerek haseben manen bütün evlatlarımdan ve ihvanlarımdan ricam odur ki bizde hakkı olanlar varislerimden isteyüp alsınlar. İstemeye cesaret edemeyenlere râzı olamam. Mutlaka ya helal edecekler ya da isteyüp alacaklardır.

3-Tarikatımızın mürşitleri şimdiye kadar devam ettiği gibi, bundan böyle de devam edecektir. Bu fakir sizlere derim ki, ihtiyaç hissettiğiniz zaman bırakmış olduğum halifelerim gereken hususları öğretip anlatırlar. Size 5 ŞUBE , 10 HALİFE, 300 küsür ZAKİR, NAİB ve NEKİP bırakıyorum. Onlar gökteki yıldızlar gibidir. Hangisinden tutarsanız bana ulaşırsınız. Bana ulaşanlar Hz.Pir Efendimize, ona ulaşanlar ise Hz. Râsuli Ekrem (S.A.V.) Efendimize buradan da CENAB-I HAKKA vasıl olurlar.

4-Rabıta konusunda sizlere derim ki. CENAB-I HAK bütün Peygamberlerine ayrı ayrı mucize verdiği gibi, evliyalarına da ayrı ayrı bürhan ihsan etmiştir. Bu fakir Hayrisine de şunları ihsan etmiş olup böyle amel etmenizi tavsiye ve nasihat ederim. Şöyle ki :Bu nurlu yolun bütün salikleri beni görsünler veya görmesinler teveccüh ve rabıtalarını bize yapacaklar, kabrimi ziyaret edenler sebebi mağfiret olacaklar, kabrimde bulunan sudan içenler ve yıkananlar emrazlarından şifayab olacaklardır. İstimdat isteyenlere hayatımdan daha keskin olarak imdatlarına yetişme imkanını bulacaklardır. Rabbımız Zülcelal vel Kemâl Hazretleri Hadimül Fukarasına İlanihayet tasarruf hakkı ihsan buyurmuştur.

5-İhvanlarım aldanıp ta başka meşayıhlara gitmesinler. Şayet gidenler olursa asla, feyz alamazlar. Çünkü bırakılmayacaklardır.

6-Yukarıda yazdığım hususlarda tereddüt edenler güçleri yetiyorsa doğrudan Hz. Râsuli Ekrem (S.A.V.) Efendimizden sual edip öğrensinler. Buna imkanı olmayanlar ise istihâre yolu ile tavsiye ettiklerimin hakiki, doğru olup olmadığını anlasınlar.

7-Zâkir, Nâib, Nekiplerimin isimlerini vermek imkanı yoktur. Hakiki ve esas halife tayin ettiklerimin isimlerini açıklıyorum. **

8-Şeriata, Tarikata, Hakikata, Marifete, Kanun ve Nizamlara uymayanlar hakkında gerekli kararı vermeye yetkili kıldıklarım vazifelerini yerine getirirler. Bundan şüphe ve endişeniz olmasın. Benim halifelerime ve nekiplerime hürmet bana hürmettir; onlara ihanet bana ihanettir. Çünkü onlar ALLAH (C.C.), Hz. Muhammed ve Tarikat-ı Aliyye-i Kadiriyye silsilesi adına hüküm ve amel etmektedirler.

9-Halifelerim ve nekiplerim daima bizi ihvanlara tanıtacaklardır. Bu husus bunların başta gelen vazifelerindendir. Ehemmiyetle gerekli gayreti göstereceklerdir. Tereddüt ettikleri şeyleri rabıta yolu ile bize müracaat ederek öğreneceklerdir. Buna imkanı olmayanlar istihâre yolu ile öğrenip anlayacaklardır.

10-Bizi sağlığımızda görenler veya görmeyenler Tarikat-ı Aliyye-i Kadiriyyenin Hâlisiyye kolu olarak bileceklerdir. Halifelerimden inabe alanlar şöyle tanıyacaklardır; Tarikat-ı Aliyye-i Kadiriyyenin Hayriye kolu olarak anlayıp bilip öğreneceklerdir. Böylece amel edüp feyzüyab olmanızı ve rızaya ermenizi CENAB-I HAKTAN niyâz ederim.

Vesselamü Alâ menittebeal hüda

TARİH MİLADİ 7-9-1979

TARİKAT-I ALİYYE-İ KADİRİYYE MEŞAYIHIN’dan

HADİMÜLFUKARA EŞŞEYH ESSEYYİD

HACI MUSTAFA HAYRİ BABA MALATYAVİ

NOT: Haseben ve neseben bütün evlatlarıma on iki tariktan ders vermeye ve halakayı zikir yaptırmaya, halkı ikaz ve irşad etmeye Hazreti Rasulü Ekrem (S.A.V) Efendimizden izin aldım.

**Elimize geçen bilgilerde kendisinin halife isimleri konusunda farklılıklar olduğu için buraya elimize geçen vasiyetname örneklerinde yazılı olan isimleri yazmadık. Allah en iyisini bilendir.