MÜRŞİD-İ KÂMİLİN KILAVUZLUĞU

Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde, bütün insanları ve müminleri tefekküre, tezekküre (Allah’ı zikre), ve Allah Celle Celaluhü hazretlerine kulluğa sevk etmesi, onların hakaik-i eşyayı anlamaya çalışmalarını ve bu hakikatlerden Hakk’a ulaşmalarını sağlamak içindir.

Cenabı Hakk Celle Celaluhü Hazretleri âlemlerden ve bütün kâinattan müstağni bulunduğundan insanların peygamber ve onlarla gönderdiği kitapların rehberliğiyle kendi kendilerini tanımaları için dünya denen bu imtihan âlemini halk etmiştir.

Dünyaya gelip de, mazhar olduğu nimetlerden dolayı şükür için ibadete fırsat ve imkân bulan kulun, bahtiyarlığını anlayıp Malikinin tam rızasını tahsil etmek üzere yollar araması da bir zikirdir.

İş, bu yolların en verimlisini, en efdalini arayıp bulmaktır. Kur’an’ın ışığında aklın rehberliği, ilk irşadın kademesidir. Karşısına çıkacak ve ona elini uzatacak mücerrep bir mürşid-i kâmilin delaleti şüphesiz yolu kısaltır.

Bir Ayet-i Kerime’de Cenabı Hak Celle Celaluhü Hazretleri Nisa Suresi 80’inci ayetinde şöyle buyuruyor: “Kim Peygambere itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, bu seni üzmesin, Zira seni onlara koruyucu ve gözetici göndermedik. (Ancak tebliğ için gönderdik)”

Ayet-i Kerime’de beyan edildiği gibi Mürşid-i Kamiller, Resulûllah Sallallahu aleyhi vesellem efendimizin gerçek varisleri oluğundan talip olanları daima Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerine yöneltmeye gayret etmişlerdir.

Evet, Hakiki ve Kamil Mürşidlerin yanında bulunmak ve onlara hizmet etmek, Hak yoluna Sülük etmek isteyenlere çok şeyler kazandırır. Zira hakiki Mürşid-i Kamiller tıpkı güneşe benzerler. Etrafındaki insanları ruhen ve ahlaken terbiye ederler. Olgunluğa kavuştururlar.

Görmez misin ki, kaplumbağa bile kuluçka için tam kırk gün müddetle gözünü yumurtalardan ayırmaz, yumurtaların üzerine hiç yatmaz. Kırkıncı gün ise kaplumbağa yumurtaya baka baka yavru olur. Canlı olarak yumurtadan çıkar. İşte tıpkı bunun gibi ölü gönüller de hakiki ve Kamil Mürşidlerin önünde dirilirler. Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin sevgisi ile dolarlar. Hayat-ı ebedi ile hayat bulurlar.33

Maide Suresi 119’uncu ayetinde “Allah kendilerinden razı olmuş, onlarda Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluş.” buyuruyor.

MÜRŞİD-İ KÂMİLE İHTİYAÇ VAR MIDIR?

Cenabı Hakk Celle Celaluhü Hazretleri’nin yoluna revan olacak herkese, bir Mürşid-i Kamil şüphesiz gereklidir. Bir kimse Allah Celle Celaluhü Hazretleri’ni sevmezse, O’na talip olamaz. Onun için Mürşid-i Kamiller kişiye Allah Celle Celaluhü Hazretleri’ni sevdirirler.

Talib Allah Celle Celaluhü Hazretleri’ni gereğince sevdikten sonra, Allah Celle Celaluhü Hazretlerine de o talibi sevdirirler. Şeyhler, sadık müridlerini nefislerini ve kalplerini tezkiye etmeye çalışırlar. Onların gönül aynalarını açarlar, gönül aynası saf ve parlak olunca, o gönle İlahi nurlar aksetmeye başlar ve birlik cemali aşikâr olur. Gönüllerinde bu sıfatların hâsıl olduğu kullar, Allah Celle Celaluhü Hazretleri’nden başkasını sevmezler. Masivayı bir kenara atarlar, can-ı gönülden O’nun yoluna talib olurlar.

Gönül aynaları açılanlara dünyanın hakikatleri ve kötü yönleri görülür. Ahiret de bütün gerçek yönleri ile belirir. Gönül gözü açılınca her iki dünyanın gerçek yüzü görünür ve bilinir. İşte bunun için herkese yolunu aydınlatacak bir Mürşid-i Kamil gereklidir. Bütün şeyhler, evliyalar, İmam-ı Ali Kerremullahi veche Hazretleri’ne, O’ndan Resulûllah Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’e, O’ndan Hazreti Cibril-i Emin Namus-u Ekber Aleyhisselam’a, O’ndan da Allah Celle Celaluhü Hazretlerine ulaşırlar. Burada bizim asıl belirtmek istediğimiz, “Şeyhe ne lüzum var?” diyerek kendimizi kapıp koyuvermemek ve herkese bir şeyh bulması gerektiğini açıklamaktır. Hidayet Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretleri’ndendir, dilediğine verir ve dilediğinden de alır.34

1. Hadis-i Erbain S.114

2. Envarul Aşikin S.346

3. Onların Âlemi S.89

4. Onların Âlemi S.89

5. Müsnetül Firdevs

6. Keşfül Hafa, S.228

7. Taberi Cild 4 sf:2731

8. Ramuz el Hadis S.289. 2873 Nolu Had. Şer.

9. Ramuz el Hadis S.289. 2874 Nolu Had. Şer.

10. Ramuz el Hadis S.593. 6195 Nolu Had. Şer.

11. Ramuz el Hadis S.430. 4339 Nolu Had. Şer.

12. Ramuz el Hadis S.12. 17 Nolu Had. Şer.

13. Ramuz el Hadis S.259. 2485 Nolu Had. Şer.

14. Ramuz el Hadis S.159. 1502 Nolu Had. Şer.

15. Ramuz el Hadis S.372–373. 3759 Nolu Had. Şer.

16. Ramuz el Hadis 1127 Bıky Had. Şer.

17. Beyhaki

18. Beyhaki

19. El-burhan-ül-müeyyed S.71

20. Hadis-i Erbain Şerhi S.114

21. Buharî Ve Müslim

22. El burhan-ül Müeyyed S.28

23. Şiratül İslam S.28

24. Şiratül İslam S.28

25. Tirmizi,

26. İbni Mace

27. Miftah’ul Kulub??

28. Envarül Kudsiyye;ZAFİR, M b. M. HASAN MATBAATÜ’l-BEHİYYETİ’l-OSMANİY İSTANBUL 1302

29. Keş-fül hafa 1.143.

30. Zikir Makamları. S.16.

31. Sahih-i Buhari.

32. www.sofiler .com

33. Müzekkin Nüfus S.69

34. www.gavsulazam.de