HATİME

Allah’ım(CC)! Hilmin (şefkatin) ile bizlere amel ve amellerimizde de ihlas bağışla. Bizlere ilmine muttalî olmayı ve o ıttılâda sebatkâr olmayı nasip et.

Rabbimiz (CC)! Bize dünyâda da, âhirette da güzellik ver ve bizi cehennem azâbından koru.”[1]

Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ve sallAllah-ü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbîhî ecmaîn ve sellem. HasbünAllah-ü ve ni’me’l-vekîl. Ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm. Ve sallAllah-ü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbîhî ecmaîn ve selleme teslîmen kesîran ilâ yevmi’d-dîn. (“Âlemlerin Rabbi olan Allah’a CC. hamd olsun.”[2] Allah-ü Teâlâ, (CC) Efendimiz Muhammed’in (SAV) şânını yüceltsin ve ona selam etsin. “Allah (CC) bize yeter; O (CC) ne güzel vekildir.”[3] O (CC) ne güzel Mevlâ (CC) ve ne güzel yardım edicidir!”[4] Güç ve kuvvet ancak yüce ve azîm olan Allah-ü Teâlâ’dandır (CC). Allah-ü Teâlâ (CC), kıyâmete kadar, Efendimiz Muhammed’in (SAV), O’nun (SAV) ailesinin (RA) ve bütün Ashâbının (RA) şânını yüceltsin ve onlara bol bol selam etsin.)


[1] Bakara, 2/201.

[2] Fâtiha, 1/1.

[3] Âl-i İmrân, 3/173.[4] Enfâl, 8/40.